Bộ sưu tập: 70% or 100% or 200% (Blind Box 盲盒 & 超合金)